• Kampanya: Abituriyent kateqoriyasında bütün fənlərin I bölməsi 55% endirimlə cəmi 9 AZN


Filoloq

SINAQ

NV Academy


Filoloq Sınaq 1

Yayım tarixi: 25.10.2019Hansı cümlə yalnız xəbərdən ibarət deyil?Hansı sözün omonimi fərqli nitq hissəsi də ola bilər?Verilmiş nümunənin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

O bizim şəfqətlə sığallayanda 

Hərdən başımızı bir ana kimi, 

Onun ətrafında biz də bu anda 

Olardıq nur görmüş pərvanə kimi. 

(M.Dilbazi)Biri frazeoloji birləşmə ola bilməz:Kərəm xəncəri çıxarıb düşmənin kürəyinin arasına sancmaq istədi.

Verilmiş nümunənin düzgün sintaktik təhlilini müəyyən edin.Biri həm sadə həm də düzəltmə söz kimi düşünülə bilər:Eyniköklü sözlər cərgəsinə aiddir:Nümunənin morfoloji təhlilinə aid hansı fikir  yanlışdır?

Bəzən incidirsən, üzürsən məni,

Bu axı ürəkdir, daş deyil , ey gül!

Sən elə zalımsan, elə ruhsuzsan,

Gözündən su gələr, yaş deyil, ey gül!

                                                (N.Vahidov)Birinin kökü fərqli nitq hissəsidir:Kərəm o qədər mərhəmətli idi  ki, düşmənini belə bağışlaya bilərdi” cümləsinin təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.Bəşir bu barədə çox demişdi...” cümləsini

hansı cümlə ilə tamamlasaq, qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə alınar?Hansı cümlədə təyin işlənmişdir?Biri zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə deyil:Torbanı boşaldanda içindən kağıza bükülmüş balaca yumru şey çıxdı.

Nümunədəki cümlə üzvlərini arıdıcllıqla göstərin.Altından xətt çəkilmiş sözləri ardıcıl olaraq morfoloji baxımdan adlandırmaq olar:

Onunla söhbətim uzun çəkdi.

Onunla mənim söhbətim yarımçıq qaldı.

Otağa girməyi ilə çıxmağı bir oldu.Biri feildən düzəlməmişdir:Biri mürəkkəb cümlə deyil:Hansı feili iki müxtəlif qrammatik məna

      növdə işlətmək olmaz?Qohumlar, yaxınlar çox sevinirdi (  ) daha kimsə onları incitməyəcəkdi.

Buraxılmış durğu işarəsini müəyyən edin.Biri yanlışdır:M.Füzuli yaradıcılığına aid uyğunluğu müəyyən edin.

1. “Bəngü badə” ana dilində, poema janrında yazılmış alleqorik əsərdir- doğru

2. “Səhhət və Mərəz” fars dilində yazılmış alleqorik nəsr əsəridir– doğru

3. “Leyli və Məcnun” fars dilində poema janrında yazılmış məhəbbət mövzulu əsəridir- yanlış

4. “Rindü Zahid” fars dilində poema janrında yazılmış əsəridir – doğru

5. “ Söhbətül-əsmar” fars dilində yazılmış alleqorik nəsr əsəridir-doğru

6. “Həft cam” fars dilində poema janrında yazılmış alleqorik əsərdir-yanlışXotkarın sağ əli idi, həmişə onun əziz günlərində süfrəsinin başında oturar, ağır günlərində də yastığının dibini kəsərdi. Özü də həm paşa, həm də çox bacarıqlı qoşun böyüyü idi. İndiyə kimi Xotkar onu hansı buyruğa buyurmuşdusa, birə-beş yerinə yetirmişdi. (“Həmzənin Qıratı qaçırması” --“Koroğlu”)

Fikirlərin aid olduğu şəxsə aid olan nümunəni göstərin.Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizm və romantizm dövrünə aid olmayan xüsusiyyəti göstərin.Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin.

1.“Ölülər” əsərinin  Təbrizdə tamaşaya qoyulması

2. Sabirin bədii yaradıcılıqla ardıcıl olaraq məşğul olmağa başlaması

3. Əhməd Cavadın Gəncə müsəlman ruhani seminariyasında təhsilini başa vurması

4.“Bir ahi-məzlumanə” poemasının yazılması

5. M.Şəhriyarın Tibb universitetində təhsil almağa başlamasıAşağıdakı nümunədə işlənmiş məcazın növünü müəyyən edin.

Axşam küləkləri deyir Əliyə:

“Gözlər irəliyə, könül geriyə...”

Sanki göydələnlər görünsün deyə

Təpələr alçalar, dərələr dolar.Qövsi Təbrizi,  M.F.Axundzadə, Aşıq Abbas Tufarqanlıya aid oxşar xüsusiyyəti müəyyən edin.C. Məmmədquluzadə “Anamın kitabı” əsəri üçün yanlış fikri müəyyənləşdirin.Nümunədə işlənmişdir.

Dalğalan sən də şəfəqlər kimi, ey nazlı hilal!

Olsun artıq tökülən qanlarımız hamısı halal.

Əbədiyyən sənə yox, xalqıma yox, bil ki, zaval:

Haqqıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyyət;

Haqqıdır, haqqa tapan millətimin istiqlal !“Türkün dili” şeirinin təhlili ilə bağlı yanlış fikri göstərin.Ə. Cavadın həyat və yaradıcılığına aid yanlış fikri göstərin.M.Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poeması ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin.

1. Əsərdə şairin milli azadlıq düşüncələri üstüörtülü şəkildə öz əksini tapmışdır.

2. Poemada şairinin özünün də bədii obrazı yaradılmışdır.

3. Heca vəznində yazılmış bu poema vahid süjet xəttinə malik ana dilimizin möhtəşəmliyini təsdiq edən poetik abidədir.

4. Əsər iki hissədən ibarətdir, hər iki hissəsi beşlik formasında, aaabb şəklindədir.

5. Şair poemanın əvvəlindən öz gerçək mövqeyini, realizmini bəyan edir.

6. Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən gen-bol istifadə olunmaması poemanın poetik qüdrətinin artmasına təsir göstərməmişdir.Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı uyğunsuzluğu müəyyən edin.Uyğunluğu müəyyən edin.

1.İlk teatrın yaradılması

2.Komediya janrında ilk dram əsəri

3.poema janrında yazılan ilk əsər

4.Ana dilində ilk nəsr nümunələri

5.Milli mətbuatın yaradılması

a.M.Füzuli

b.M.F.Axundov

c.Həsən bəy Zərdabi

d.Nəcəf bəy Vəzirov

e.Əfzələddin XəqaniKəndin çayı boş yerə gecə-gündüz axmaqdan yorulmuşdu, bağ-bostanı sulayacağı günlərin gəlməyini iplə çəkirdi.

Nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir.Bəxtiyar Vahabzadənin poemaları ilə bağlı düzgün fikri müəyyənləşdirin.C.Məmmədquluzadənin “Danabaş kəndinin əhvalatları” povestinə aid yanlış fikri göstərin.

 M.Ə. Sabirin “Neylərdin, ilahi?!”  satirasının təhlili ilə bağlı yanlış fikri göstərin.S.Vurğun “Vaqif” əsəri ilə bağlı yanlış fikri müəyyənləşdirin.Nağıllara aid olmayan fikri göstərin.Füyuzat”jurnalı da “Molla Nəsrəddin” jurnalı kimi...........2.1.3. Məişət texnikalarını sadalayır.

Verilmiş standartın reallaşması zamanı müəllimin hansı kollektivlə iş formasından istifadə etməsi məqsədəuyğundur?İnteqrasiyanın bu növü əsas məzmun komponenti ilə kənar məzmun komponentlərini sintez edir:Vahid yoldaşlarına kobud davranan bir şagirddir. Lakin mövzu vətənpərvərlik olduqda həmişə duyğulanır. Müəllimi onun bu xüsusiyyətindən istifadə edərək vətənpərvər bir insanın ətrafındakılara nəzakətlə davranmalı olduğunu aşılayırdı. Bu zaman müəllim tərbiyənin hansı prinsipinə əsaslanırdı?Kurikulumun bu növü fənlə bağlı faktlara və rəqəmlərə istinad etmədən şagirdlərə anlayışları və fikirləri dərk etməkdə yardım edir:Mübadilə zamanı müəllim qrupun təkcə ucadan danışan üzvlərini deyil, astadan danışan üzvlərini də eyni qaydada dinləyir. Bu zaman o fasilitasiyanın hansı qaydasına riayət edir?Bilik, bacarıq, X, keyfiyyət, dəyər.

X-ə aid olanı seçin:Qiymətləndirmə ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin:Səməd müəllim ali təhsilin doktorantura səviyyəsini bitirmişdir. Lakin izahı aydın olmadığından şagirdlər onun dəlillərinə inanmırlar. Müəllimdə hansı peşə qabiliyyəti zəifdir?Azərbaycan dili fənnindən şagirdlərə verilmiş bu tapşırığın növünü müəyyən edin:

Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı verilmiş mətndəki faktları uydurmadan seçib ayırın.Müəllim dərs zamanı şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan metodlardan istifadə ediək təlimin hansı prinsipinə riayət edir?

Qanunauyğunluğu təyin edib  sual işarəsinin qiymətini tapın.

  1.  58  45  42 34  27  28   12   ?


Bir pizzanı  5 kəsim etməklə maximum neçə hissəyə ayırmaq olar?Saat 05:00-dır.Saatın dəqiqə və saat əqrəbləri arasındakı bucağın dərəcə ölçüsünü tapın.Kağızı 6 yerə qatlayıb  2 nöqtə açsaq . Kağız üzərində neçə nöqtə alınar?123 səhifəlik bir kitabı nömrələmək üçün neçə rəqəm işlənmişdir.NV ACADEMY

NV Academy 2 ildir ki, Filoloq və İbtidai sinif müəllimlərinin işə qəbulu imtahanına hazırlıq üzrə fəaliyyət göstərir. Bu hazırlıq üç predmet üzrə aparılır : İxtisas, məntiq və kurikulum. Hər fənn yüksək səviyyədə təcrübəli müəllimlər tərəfindən tədris olunur. Akademiya qısa müddətdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq 2 ildə çox yüksək nəticələrə nail olmuşdur.

Rəylər

NV Academy 2 ildir ki, Filoloq və İbtidai sinif müəllimlərinin işə qəbulu imtahanına hazırlıq üzrə fəaliyyət göstərir. Bu hazırlıq üç predmet üzrə aparılır : İxtisas, məntiq və kurikulum. Hər fənn yüksək səviyyədə təcrübəli müəllimlər tərəfindən tədris olunur. Akademiya qısa müddətdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq 2 ildə çox yüksək nəticələrə nail olmuşdur.