• #EVDƏQAL


Filoloq

SINAQ

NV Academy


Filoloq Sınaq 1

Yayım tarixi: 25.10.2019Sual 1 - 60

Hansı cümlə yalnız xəbərdən ibarət deyil?Sual 2 - 60

Hansı sözün omonimi fərqli nitq hissəsi də ola bilər?Sual 3 - 60

Verilmiş nümunənin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

O bizim şəfqətlə sığallayanda 

Hərdən başımızı bir ana kimi, 

Onun ətrafında biz də bu anda 

Olardıq nur görmüş pərvanə kimi. 

(M.Dilbazi)Sual 4 - 60

Biri frazeoloji birləşmə ola bilməz:Sual 5 - 60

Kərəm xəncəri çıxarıb düşmənin kürəyinin arasına sancmaq istədi.

Verilmiş nümunənin düzgün sintaktik təhlilini müəyyən edin.Sual 6 - 60

Biri həm sadə həm də düzəltmə söz kimi düşünülə bilər:Sual 7 - 60

Eyniköklü sözlər cərgəsinə aiddir:Sual 8 - 60

Nümunənin morfoloji təhlilinə aid hansı fikir  yanlışdır?

Bəzən incidirsən, üzürsən məni,

Bu axı ürəkdir, daş deyil , ey gül!

Sən elə zalımsan, elə ruhsuzsan,

Gözündən su gələr, yaş deyil, ey gül!

                                                (N.Vahidov)Sual 9 - 60

Birinin kökü fərqli nitq hissəsidir:Sual 10 - 60

Kərəm o qədər mərhəmətli idi  ki, düşmənini belə bağışlaya bilərdi” cümləsinin təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.Sual 11 - 60

Bəşir bu barədə çox demişdi...” cümləsini

hansı cümlə ilə tamamlasaq, qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə alınar?Sual 12 - 60

Hansı cümlədə təyin işlənmişdir?Sual 13 - 60

Biri zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə deyil:Sual 14 - 60

Torbanı boşaldanda içindən kağıza bükülmüş balaca yumru şey çıxdı.

Nümunədəki cümlə üzvlərini arıdıcllıqla göstərin.Sual 15 - 60

Altından xətt çəkilmiş sözləri ardıcıl olaraq morfoloji baxımdan adlandırmaq olar:

Onunla söhbətim uzun çəkdi.

Onunla mənim söhbətim yarımçıq qaldı.

Otağa girməyi ilə çıxmağı bir oldu.Sual 16 - 60

Biri feildən düzəlməmişdir:Sual 17 - 60

Biri mürəkkəb cümlə deyil:Sual 18 - 60

Hansı feili iki müxtəlif qrammatik məna

      növdə işlətmək olmaz?Sual 19 - 60

Qohumlar, yaxınlar çox sevinirdi (  ) daha kimsə onları incitməyəcəkdi.

Buraxılmış durğu işarəsini müəyyən edin.Sual 20 - 60

Biri yanlışdır:Sual 21 - 60

M.Füzuli yaradıcılığına aid uyğunluğu müəyyən edin.

1. “Bəngü badə” ana dilində, poema janrında yazılmış alleqorik əsərdir- doğru

2. “Səhhət və Mərəz” fars dilində yazılmış alleqorik nəsr əsəridir– doğru

3. “Leyli və Məcnun” fars dilində poema janrında yazılmış məhəbbət mövzulu əsəridir- yanlış

4. “Rindü Zahid” fars dilində poema janrında yazılmış əsəridir – doğru

5. “ Söhbətül-əsmar” fars dilində yazılmış alleqorik nəsr əsəridir-doğru

6. “Həft cam” fars dilində poema janrında yazılmış alleqorik əsərdir-yanlışSual 22 - 60

Xotkarın sağ əli idi, həmişə onun əziz günlərində süfrəsinin başında oturar, ağır günlərində də yastığının dibini kəsərdi. Özü də həm paşa, həm də çox bacarıqlı qoşun böyüyü idi. İndiyə kimi Xotkar onu hansı buyruğa buyurmuşdusa, birə-beş yerinə yetirmişdi. (“Həmzənin Qıratı qaçırması” --“Koroğlu”)

Fikirlərin aid olduğu şəxsə aid olan nümunəni göstərin.Sual 23 - 60

Azərbaycan ədəbiyyatında tənqidi realizm və romantizm dövrünə aid olmayan xüsusiyyəti göstərin.Sual 24 - 60

Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin.

1.“Ölülər” əsərinin  Təbrizdə tamaşaya qoyulması

2. Sabirin bədii yaradıcılıqla ardıcıl olaraq məşğul olmağa başlaması

3. Əhməd Cavadın Gəncə müsəlman ruhani seminariyasında təhsilini başa vurması

4.“Bir ahi-məzlumanə” poemasının yazılması

5. M.Şəhriyarın Tibb universitetində təhsil almağa başlamasıSual 25 - 60

Aşağıdakı nümunədə işlənmiş məcazın növünü müəyyən edin.

Axşam küləkləri deyir Əliyə:

“Gözlər irəliyə, könül geriyə...”

Sanki göydələnlər görünsün deyə

Təpələr alçalar, dərələr dolar.Sual 26 - 60

Qövsi Təbrizi,  M.F.Axundzadə, Aşıq Abbas Tufarqanlıya aid oxşar xüsusiyyəti müəyyən edin.Sual 27 - 60

C. Məmmədquluzadə “Anamın kitabı” əsəri üçün yanlış fikri müəyyənləşdirin.Sual 28 - 60

Nümunədə işlənmişdir.

Dalğalan sən də şəfəqlər kimi, ey nazlı hilal!

Olsun artıq tökülən qanlarımız hamısı halal.

Əbədiyyən sənə yox, xalqıma yox, bil ki, zaval:

Haqqıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyyət;

Haqqıdır, haqqa tapan millətimin istiqlal !Sual 29 - 60

“Türkün dili” şeirinin təhlili ilə bağlı yanlış fikri göstərin.Sual 30 - 60

Ə. Cavadın həyat və yaradıcılığına aid yanlış fikri göstərin.Sual 31 - 60

M.Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poeması ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin.

1. Əsərdə şairin milli azadlıq düşüncələri üstüörtülü şəkildə öz əksini tapmışdır.

2. Poemada şairinin özünün də bədii obrazı yaradılmışdır.

3. Heca vəznində yazılmış bu poema vahid süjet xəttinə malik ana dilimizin möhtəşəmliyini təsdiq edən poetik abidədir.

4. Əsər iki hissədən ibarətdir, hər iki hissəsi beşlik formasında, aaabb şəklindədir.

5. Şair poemanın əvvəlindən öz gerçək mövqeyini, realizmini bəyan edir.

6. Bədii təsvir və ifadə vasitələrindən gen-bol istifadə olunmaması poemanın poetik qüdrətinin artmasına təsir göstərməmişdir.Sual 32 - 60

Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı uyğunsuzluğu müəyyən edin.Sual 33 - 60

Uyğunluğu müəyyən edin.

1.İlk teatrın yaradılması

2.Komediya janrında ilk dram əsəri

3.poema janrında yazılan ilk əsər

4.Ana dilində ilk nəsr nümunələri

5.Milli mətbuatın yaradılması

a.M.Füzuli

b.M.F.Axundov

c.Həsən bəy Zərdabi

d.Nəcəf bəy Vəzirov

e.Əfzələddin XəqaniSual 34 - 60

Kəndin çayı boş yerə gecə-gündüz axmaqdan yorulmuşdu, bağ-bostanı sulayacağı günlərin gəlməyini iplə çəkirdi.

Nümunədə hansı bədii təsvir vasitəsi işlənmişdir.Sual 35 - 60

Bəxtiyar Vahabzadənin poemaları ilə bağlı düzgün fikri müəyyənləşdirin.Sual 36 - 60

C.Məmmədquluzadənin “Danabaş kəndinin əhvalatları” povestinə aid yanlış fikri göstərin.

 Sual 37 - 60

M.Ə. Sabirin “Neylərdin, ilahi?!”  satirasının təhlili ilə bağlı yanlış fikri göstərin.Sual 38 - 60

S.Vurğun “Vaqif” əsəri ilə bağlı yanlış fikri müəyyənləşdirin.Sual 39 - 60

Nağıllara aid olmayan fikri göstərin.Sual 40 - 60

Füyuzat”jurnalı da “Molla Nəsrəddin” jurnalı kimi...........Sual 41 - 60

2.1.3. Məişət texnikalarını sadalayır.

Verilmiş standartın reallaşması zamanı müəllimin hansı kollektivlə iş formasından istifadə etməsi məqsədəuyğundur?Sual 42 - 60

İnteqrasiyanın bu növü əsas məzmun komponenti ilə kənar məzmun komponentlərini sintez edir:Sual 43 - 60

Vahid yoldaşlarına kobud davranan bir şagirddir. Lakin mövzu vətənpərvərlik olduqda həmişə duyğulanır. Müəllimi onun bu xüsusiyyətindən istifadə edərək vətənpərvər bir insanın ətrafındakılara nəzakətlə davranmalı olduğunu aşılayırdı. Bu zaman müəllim tərbiyənin hansı prinsipinə əsaslanırdı?Sual 44 - 60

Kurikulumun bu növü fənlə bağlı faktlara və rəqəmlərə istinad etmədən şagirdlərə anlayışları və fikirləri dərk etməkdə yardım edir:Sual 45 - 60

Mübadilə zamanı müəllim qrupun təkcə ucadan danışan üzvlərini deyil, astadan danışan üzvlərini də eyni qaydada dinləyir. Bu zaman o fasilitasiyanın hansı qaydasına riayət edir?Sual 46 - 60

Bilik, bacarıq, X, keyfiyyət, dəyər.

X-ə aid olanı seçin:Sual 47 - 60

Qiymətləndirmə ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin:Sual 48 - 60

Səməd müəllim ali təhsilin doktorantura səviyyəsini bitirmişdir. Lakin izahı aydın olmadığından şagirdlər onun dəlillərinə inanmırlar. Müəllimdə hansı peşə qabiliyyəti zəifdir?Sual 49 - 60

Azərbaycan dili fənnindən şagirdlərə verilmiş bu tapşırığın növünü müəyyən edin:

Səməd Vurğunun həyat və yaradıcılığı ilə bağlı verilmiş mətndəki faktları uydurmadan seçib ayırın.Sual 50 - 60

Müəllim dərs zamanı şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan metodlardan istifadə ediək təlimin hansı prinsipinə riayət edir?Sual 51 - 60Sual 52 - 60

Qanunauyğunluğu təyin edib  sual işarəsinin qiymətini tapın.

  1.  58  45  42 34  27  28   12   ?


Sual 53 - 60

Bir pizzanı  5 kəsim etməklə maximum neçə hissəyə ayırmaq olar?Sual 54 - 60Sual 55 - 60Sual 56 - 60

Saat 05:00-dır.Saatın dəqiqə və saat əqrəbləri arasındakı bucağın dərəcə ölçüsünü tapın.Sual 57 - 60

Kağızı 6 yerə qatlayıb  2 nöqtə açsaq . Kağız üzərində neçə nöqtə alınar?Sual 58 - 60

123 səhifəlik bir kitabı nömrələmək üçün neçə rəqəm işlənmişdir.Sual 59 - 60Sual 60 - 60NV ACADEMY

NV Academy 2 ildir ki, Filoloq və İbtidai sinif müəllimlərinin işə qəbulu imtahanına hazırlıq üzrə fəaliyyət göstərir. Bu hazırlıq üç predmet üzrə aparılır : İxtisas, məntiq və kurikulum. Hər fənn yüksək səviyyədə təcrübəli müəllimlər tərəfindən tədris olunur. Akademiya qısa müddətdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq 2 ildə çox yüksək nəticələrə nail olmuşdur.

Rəylər

NV Academy 2 ildir ki, Filoloq və İbtidai sinif müəllimlərinin işə qəbulu imtahanına hazırlıq üzrə fəaliyyət göstərir. Bu hazırlıq üç predmet üzrə aparılır : İxtisas, məntiq və kurikulum. Hər fənn yüksək səviyyədə təcrübəli müəllimlər tərəfindən tədris olunur. Akademiya qısa müddətdə fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq 2 ildə çox yüksək nəticələrə nail olmuşdur.